Kişisel Veri Aydınlatma Metnimiz

Şirketimiz CV Akademi tarafından, aracı hizmet sağlayıcısı olduğumuz www.cvakademi.com adresinde oluşturduğunuz üyelik sırasında tarafınıza ait isim, soyisim, e-posta adresi, telefon numarası, kullanıcı adı olmak üzere kişisel verileriniz kaydedilmektedir.

Tarafınıza ait kişisel veriler, Şirketimiz ile yapmış olduğunuz üyelik ilişkisinde tarafımıza ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Şirketimiz hizmet kalitesinin takibi, tarafımızdan talep etmiş olduğunuz bilgi, belge ve operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi, tarafınıza özel fırsatların geliştirilmesi ve bildirilmesi, hedef kitle belirlenmesi, üye hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, e-hukuk internet sitesi ile mobil uygulama işleyişinin geliştirilmesi ve üye ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üye memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, e-hukuk tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, internet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek, tarafınızla iletişim kurulması ve tarafınıza bildirim yapılması amaçları ile kaydedilmektedir.

Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlarla edinilen kişisel ve özel nitelikli bilgileriniz, işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak Şirketimiz tarafından kaydedilebilir, depolanabilir ve muhafaza edilebilir. Tarafınıza ait kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi için yurt içi veya yurt dışında bulunan yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri) ile hizmet alınan alt yüklenici şirketler ile Şirketimize hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin danışman ve şirketler dahil olmak üzere üçüncü kişiler ve kurumlarla paylaşılabilir, aktarılabilir ya da açıklanabilir.

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesi gereğince tarafınıza ait elektronik ticaret işlemlerine ilişkin kayıtlarınız ve bu kayıtların içerdiği kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, yasal yükümlülüğümüz gereğince, işlem tarihinden itibaren 3(üç) yıl süreyle saklanmaktadır.

Şirketimiz tarafından işlenen verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu belirtiriz:”

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Tarafınıza ait kişisel ve özel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesi, tarafınızın vereceği açık rıza ile mümkün olacaktır.

Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin işlenmesine ve belirtilen durum ve amaçlarda aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi, açık ve doğru bir şekilde bilgilendirildiğimi, yukarıda yazılı hususlara hiçbir etki altında kalmadan açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.